Kursupplägg och innehåll

Fritidsledare tågFritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning på motsvarande högskolenivå. Studierna är ämnesövergripande och organiseras i temakurser som pågår under en begränsad tid. Varje delkurs har ett antal moment som måste klaras av för att du ska vara godkänd.

Lärandet ska vara en utmaning och utvecklande i samspel med det omgivande samhället för att skapa helheter och du som studerande få ta stort ansvar för arbetet. Vi jobbar både enskilt och i grupp. Dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter tillsammans med erfarenhetsutbyte och teori utgör grunden för att bygga nya kunskaper. Som studerande har du möjlighet att tillsammans med övriga i klassen påverka studiernas inriktning, upplägg och innehåll.

Studierna bedrivs på plats på Hagaberg, med schemalagd verksamhet måndag–fredag. Utöver den schemalagda verksamheten har du egna uppgifter och litteraturläsning som du ansvarar för. Studierna är på heltid och du bör räkna med att avsätta minst 40 timmar i veckan.

Kvälls- och helgaktiviteter liksom övernattningar förekommer som obligatoriska inslag vid några tillfällen. Under speciella temaveckor kan undervisningen förläggas till annan ort.

I kursupplägget utgår vi från att de studerande är medskapande och tar ansvar för sina studier. Det innebär att du har stora möjligheter att påverka arbetsformer, upplägg och innehåll inom ramen för kursplanen.

I utbildningen ingår totalt 12 veckors verksamhetsförlagt lärande i form av heltidspraktik. Denna är fördelad på tre perioder under utbildningen.

Den lokala utbildningsplanen för Hagabergs fritidsledarutbildning utgår från Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan (PDF, 144 kB, öppnas i nytt fönster).

Kursinnehåll

Kursinnehållet utgår från de av Fritidsledarskolorna gemensamt fastställda kursområdena. På Hagaberg har vi valt att dela upp utbildningen i följande delkurser:

 • Fritidsledarskap och delaktighet, 7 veckor
 • Fritid och öppen verksamhet, 5 veckor (varav 3 veckor praktik)
 • Makt och inflytande, 4 veckor
 • Pedagogik, 4 veckor
 • Människans växande, 5 veckor
 • Unga människors fria tid, 4 veckor (praktik)
 • Särskilda behov/utanförskap, 3 veckor
 • Projekt, 3 veckor
 • Yrkesroll, 5 veckor
 • Det civila samhället, folkbildning och folkrörelser, 4 veckor
 • Socialt arbete i samverkan med Ersta Sköndal, 20 veckor
 • Socialpedagogiskt arbete, 5 veckor (praktik)
 • Unga vuxna och vuxna, 4 veckor
 • Samtal och konflikthantering, 3 veckor
 • Yrkesroll, 5 veckor

Veckofördelningen är preliminär och kan komma att justeras något.

Till varje delkurs finns det kurslitteratur som ska läsas och bearbetas. I introduktionen av delkursen presenteras ett antal uppgifter, både enskilda uppgifter och gruppuppgifter. Undervisningen varvar teoretiska genomgångar med praktiska tillämpningar och diskussioner i stora och mindre grupper och du förväntas ta aktiv del i det som pågår.

Under utbildningen genomförs totalt 12 veckors verksamhetsförlagt lärande. Då gör du heltidspraktik på en arbetsplats tillsammans med en lokal handledare. Det verksamhetsförlagda lärandet är uppdelat på tre perioder med olika inriktningar.

Under andra läsåret läses den lokala profilen på Hagaberg, socialt arbete. Kursen ges i samverkan med Ersta Sköndals högskola och förläggs till Hagaberg. Kursen är uppdelad i fyra delkurser, se fristående kurs i socialt arbete. Efter att du fått godkänt på samtliga moment i socialt arbete får du ett särskilt intyg på 30 högskolepoäng. Denna del av utbildningen erbjuds även till studerande utifrån.