Kort om kursinnehållet

Ljuset och frälsarkransen

 

De tre grundpelarna

Vi har valt att basera vårt kursinnehåll på tre grundpelare. Tre grundpelare som varje närträff vilar på. Men också de distansuppgifter som ges vid närträffarna utgår från dessa.

Se ordet – Bibliskt perspektiv

I detta ämne vill vi ge:

 • Grundkunskap om bibelns två testamenten och de enskilda böckerna i dessa.
 • Den bibliska bakgrunden till
  • trosbekännelsen
  • kyrkoåret
  • gudstjänst, undervisning, mission och diakoni.

Se människan – Existentiellt perspektiv

I detta ämne vill vi:

 • Ge det existentiella perspektivet som har övergripande mål att fördjupa kursdeltagarnas kunskap om människan sett i ett existentiellt och teologiskt  perspektiv.
 • Undersöka olika teman och har som mål att relatera dessa till psykologins. Vi bearbetar frågor om vår utveckling av personlighet och tro; om självbild och gudsbild; och andlighet.
 • Bearbeta frågor om tro och tvivel; skam och skuld, liksom försoning, omvändelse och förlåtelse.
 • Ställa frågor som ger hjälp att leva som människa och troende.

Se kyrkan – Kyrkligt perspektiv

I detta ämne vill vi ge dig:

 • Information om de olika utbildningsvägarna för de fyra yrkesprofilerna: präst, diakon, musiker och pedagog.
 • Möjlighet att träffa anställda i församling.
 • Möjlighet att lära känna stiftet.
 • En förståelse för hur Svenska kyrkans organisation ser ut.
 • Möjlighet att fundera över din kallelse.
 • Möjlighet att tänka över din framtida roll inom Svenska Kyrkan.

Andakter

Gemensamma andakter ramar in. Kursdeltagarna ansvarar gruppvis för dessa.

Pedagogik

Genom att arbeta problembaserat med lärandet sker inlärningen genom spänningen mellan teori och praktik. Kursdeltagarnas egen livserfarenhet ses här som en viktig kunskapsresurs. Detta tillsammans med teoretisk kunskap, reflektion, samtal och praktiska övningar syftar till att utveckla den enskildes förmåga, att utifrån en kristen livssyn möta människor, enskilt eller i grupp. Utöver föreläsningar och seminarium vid kurstillfällena förväntas kursdeltagaren också själv söka kunskap genom distansuppgifternas olika inlärningsmål.