Röster från tidigare deltagare

Natacha Baydono

”Det här gör jag idag”

– Jag jobbar som barn och ungdomsansvarig på Södertälje basketbollklubb. Detta innefattar att jag rekryterar spelare och coacher, jobbar med projekt som leder till att vår klubb tar ett större samhällsansvar samt att se till vi har en fungerande breddverksamhet. Där alla barn och ungdomar ska få idrotta, på deras nivå och utifrån deras förutsättningar.

”Det här har Hälsopedagogutbildningen betytt för mig.”

– Hälsopedagogutbildningen gav mig bra grunder inom pedagogik och ledarskap, hur man bemöter, hanterar människor och förstår andra människor. Detta har hjälpt mig otroligt mycket i mitt arbete idag.

Jag är även själv elitidrottare och tack vare en bättre förståelse inom kost, träning och mindfulness så har det även hjälpt mitt idrottande!

Tack vare projektet jag gjorde på Hagaberg, så fick jag en större förståelse för att jag ville jobba med barn och ungdomar samt att få med idrottsperspektivet i det hela. Detta projekt ledde även till att jag och min klasskamrat Jossan fick fortsätta jobba med en grupp idrottare vid sidan av skolan redan under studietiden.

Natacha Baydono

Natacha, HP-utbildningen år 2015-16.

Fredrik Andersson

”Det här gör jag idag”

Jag arbetar som Hälsopedagog i ett arbetsmarknadsprojekt som heter MAP2020. Det är ett projekt i samarbete mellan Södertälje Kommun och Arbetsförmedlingen och som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Min roll är att ansvara för projektets samtliga hälsofrämjande insatser och målgruppen är långtidsarbetslösa och personer på försörjningsstöd. Det är ett spännande och utmanande arbete eftersom det egentligen inte finns några färdiga mallar för arbetet sedan innan utan det är upp till mig med hjälp av mina kollegor att skapa ett arbetssätt runt det som vi i projektet kallar för Arbetshälsa.

”Det här har Hälsopedagogutbildningen betytt för mig”

Den har betytt jättemycket! På ett övergripande plan har den betytt en nystart och en riktningsförändring i mitt yrkesliv. Jag har i så gott som hela mitt yrkesliv arbetat med människor och sedan tidigare har jag även en PT-utbildning i ryggsäcken. Men man kan säga att under tiden på Hagaberg fick jag en större förståelse för hela människan vad gäller hälsa, motivation, psykologi etc. Den praktiska träningen i att vägleda individer och att prata inför grupper har jag haft stor nytta av. Utöver detta så var det ett fantastiskt roligt år tillsammans med många trevliga människor!

Fredrik Andersson

Fredrik, HP-utbildningen år 2015-16.

Sandra Grzymkowski

”Det här gör jag idag”

Jag jobbar som gruppsamordnare på ett boende för hemlösa män med missbruksproblematik.

”Det här har Hälsopedagogutbildningen betytt för mig”

Hälsopedagogutbildningen har betytt mycket för mig i den bemärkelsen att jag fick många verktyg som jag kunnat använda både i min yrkesroll och privat. Jag kom direkt från högskolan och hade mycket teoretisk kunskap men saknade den praktiska biten som jag kände att Hagaberg gav mig. Det var också värdefullt att få reflektera, diskutera och vrida på saker och ting nästan dagligen under lektionerna. Det är verkligen något jag tagit med mig vidare i livet.

Sandra Grzymkowski

Sandra, HP-utbildningen år 2011-12.

Anders Ljungdahl

”Det här gör jag idag”

Idag arbetar jag som Coach på Gryningsskolan (Täljegymnasiet) i Södertälje. Motiverar, hjälper och coachar elever för att skapa en så trygg och positiv inlärningsmiljö som möjligt.

”Det här har Hälsopedagogutbildningen betytt för mig”

Utbildningen har betytt oerhört mycket för min personliga utveckling och gett mig många färdigheter att använda i arbetet med andra människor.

Anders Ljungdahl

Anders, HP-utbildningen år 2013-14.

Ulrika Alexandersson

”Det här gör jag idag”

Idag arbetar jag på en företagshälsovård som beteendevetare/hälsopedagog. Större delen av tiden har jag samtal med människor som behöver hjälp att hantera olika situationer i arbetet, men även i övriga livet. Många som jag träffar söker verktyg för att hantera stress, men det kan också handla om att ge stöd i kriser, konflikter eller livsstilsförändringar. Ibland är jag hos våra kundföretag och föreläser om olika saker t ex hur stress påverkar människor och organisationer, arbetsmiljöfrågor, återhämtning, fysisk aktivitet med mera.

”Det här har hälsopedagogutbildningen betytt för mig”

För mig blev utbildningen starten på en ny yrkesinriktning. Från att ha arbetat som kommunikatör i många år började jag plugga igen och efter året på Hagaberg fortsatte jag på högskolan, vilket så småningom resulterade i en beteendevetarexamen med inriktning på psykologi och hälsopedagogik. Många av sakerna som jag lärde mig på Hagaberg använder jag dagligen i mitt arbete, vilket naturligtvis är oerhört värdefullt.

Summa summarum så har hälsopedagogutbildningen inneburit att jag nu har möjlighet att arbeta med frågor som engagerar mig på djupet, vilket är meningsfullt.

Ulrika Alexandersson

Ulrika, HP-utbildningen år 2009-10.