Kort om utbildningens kurser

Litteratur & kursmaterial

I kursen används många olika typer av media för att skapa ett varierat och fördjupat lärande. Vi använder bland annat böcker, radioprogram, bloggar, hemsidor, YouTube, film och bilder på olika modeller. Här är några exempel på vad det kan innebära. Några kurser använder böcker mer, andra lite mindre.

Kursen Massage utgår t ex från en hemsida där vi samlat egenproducerade videoklipp på olika massagetekniker.

Bokomslag: "Stressad hjärna, stressad kropp"I kursen Stress & Coping används boken Stressad hjärna, stressad kropp. För att få en annan infallsvinkel än den textbundna användes i år Vetenskapsradions program om stresstolerans. En beskrivning av en grundläggande teori gavs via en inspelad föreläsning. Under lektionerna används sedan olika sätt att levandegöra texterna i boken, skapa förståelse för relationer mellan de teorier vi utgår från och andra människors berättelser. Och de egna.

I Anatomi och fysiologi kan vi exempelvis använda en blogg som beskriver bindvävens effekt på ett bra sätt och problematiserar myten om att dricka mycket vatten. En animering visar bättre än ord tydligt vad som sker vid en muskelsammandragning och olika hemsidor och appar blir bra lärstöd när musklers namn och funktion skall läras in. Ett perspektiv ger lätt enfald, flera kan ge en mångfald – så att försöka förstå bägge perspektiven gällande exempelvis argumentationen mot högfettkost och för högfettkosts effekter och hur de påverkar det metabola syndromet kan vara klart gynnsamt. Här är en artikel av Jacob Gudiol MOT högfettkoster och en artikel av Kostdoktorn FÖR högfettkost samt en föreläsning av Tim Noakes med samma budskap. Därefter blir det intressant att se vilken sorts argument som lyfts fram och vem som kan gynnas av vad, och hur det kan komma sig att det blir så.

Vi delar också ut en del egenproducerat material, exempelvis det här materialet ur kursen Träningslära:
Konditionsträning – för nöje, nytta och prestation 🔗 (för skärm, PDF, 4 MB, öppnas i nytt fönster)

Omslag konditionsträning

Utskriftsvänlig version av materialet 🔗 (PDF, 27 MB, öppnas i nytt fönster)

Pedagogik och metoder

För att skapa en god lärandemiljö och få till ett kreativt kunskapande behövs olika metoder. I kurserna hålls ofta dialogföreläsningar för att skapa en inledande förståelse för något, gruppsamtal och andra övningar för att bearbeta och därefter olika metoder för att skapa en brygga mellan det teoretiska och det praktiska. Den grundläggande idén är att det kunskapande som sker skall leda till att olika “verktyg” för arbetet med sig själv och andra människor utvecklas. Vi månar också om att individers tidigare förståelse och erfarenheter kan användas för att skapa en fördjupad förståelse för olika teorier, tankar och modeller.

Om kursernas innehåll

Nedan följer en övergripande uppräkning av olika ämnen och dess innehåll. Inom varje ämne ingår träning i att framträda och att leda grupper. De timtal som anges är antalet klocktimmar.

Med reservation för ändringar.

Yoga 15 timmar

I denna introduktionskurs i yoga fås en förståelse för yoga som aktivitet. Vi tittar här på hur yoga kan användas för några olika målgrupper – exempelvis löpare och personer med utmattningsproblematik. Vi testar också olika typer av yoga – exempelvis mer kraftfulla för att stimulera styrka, rörlighet och motorik samt mer stillsamma där fokus mer ligger på andning, koncentration, motorik och att hantera spänningar i kroppen. Kursen tar sin utgångspunkt i västerländsk medicin.

Motiverande samtal – MI 27 timmar

Motiverande samtal är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Ett centralt fokus i MI är att främja motivation och beteendeförändring. Enligt teorin startar en förändringsprocess när en person av någon anledning börjar att ifrågasätta sin livsstil. Tillsammans kartlägger klienten och samtalsledaren hur den rådande livsstilen påverkar vardagen och hur den situationen stämmer överens med klientens önskemål och värderingar.

Anatomi & fysiologi 50 timmar

Anatomi handlar om kroppens uppbyggnad. Vad kroppen består av för delar och hur de är uppbyggda. Här studeras bland annat om leder, skelett, senor, bindväv, muskler samt nerv- och hormonsystemet.

Fysiologi handlar om hur de olika delarna påverkas av olika processer. Det kan vara processer som startar vid träning eller inaktivitet. När vi upplever stressproblem eller när vi kan koppla av.

Både anatomin och fysiologin levandegörs genom att det kopplas till bland annat stress och stresshantering och träningslära.

Etik & livsåskådning 60 timmar

Olika livsåskådningar lyfts fram, bearbetas och konkretiseras i formulerandet av din egen livsåskådning. Vi belyser olika etiska grunduppfattningar, samt olika sätt att se på människan och konfronterar olika etiska problem.

Hälsopedagogik 215 timmar

Du kommer att lära dig teorin bakom samt metoder för hälsovägledning som du sedan skall använda mot din egen grupp och i individuella samtal. Vidare ingår träning i att göra upplägg där du har olika roller i olika aktiviteter som skall passa en specifik grupp. Det kan vara rollen som samtalsledare, seminarieledare, föreläsare eller motionsledare. Upplägget kommer sedan att genomföras mot en grupp utanför skolan med samtidigt stöd av handledare. Därefter författar ni en rapport kring det ni gjort.

Kost och Näringslära 50 timmar

Vi studerar grundläggande näringslära och läser om kostens betydelse för vår hälsa, samt om hur man kan stödja människor i arbetet med att förändra sitt ätbeteende.

Massage 45 timmar

Här lär ni er klassisk svensk massage, stretching och rörelseträning på bänk samt att ta emot och jobba med en kund. Titta gärna på massage-kursens hemsida!

Mindfulness 15 timmar

Här skapas en förståelse för hur mindfulness kan användas för att jobba med stresshantering och för att öka den egna effektiviteten och de egna prestationerna. I kursen prövas olika metoder som ofta används vid mindfulnesskurser och vi ser hur mindfulness kan inkluderas i det dagliga livet genom att öka den egna medvetenheten i allmänhet.

En central del i kursen är att på egen hand träna färdigheten Mindfulness. Det görs genom daglig träning under cirka 20 minuter i åtta veckor.

Pedagogik och ledarskap 50 timmar

Delkursen har två spår. Det ena spåret syftar till att ge förutsättningar för kunskap om pedagogiska riktningar respektive centrala begrepp, såsom didaktik. Det andra spåret har ambitionen att möjliggöra kunskap om olika processer och faser i gruppers utveckling. Du tränar även förmågan att planera, leda och utvärdera aktiviteter, och ges tillfällen till konkret återkoppling på ledarskapet.

Samtalsmetodik 40 timmar

Alla kan prata men det är en konst att föra ett professionellt samtal. I denna kurs tränas förmågan att på ett djupare plan förstå ett samtal. Frågor som här kan bearbetas är till exempel: Hur ser olika försvar ut och hur kan dessa hanteras? Varför låser en person en dialog? Hur kan samtalet ledas vidare igen? Hur kan man förhålla sig värderingsneutral? Hur kan en samtalsserie läggas upp?

Stress och coping 50 timmar

Ämnet är väldigt brett och behandlar dels frågor som hur olika former av stressorer påverkar oss, fysiologiskt, mentalt och psykologiskt. Utifrån det går vi i kursen igenom hur man kan hantera press och stress. Vi studerar också tolkningsmönster och ser hur de påverkar oss. Några vanliga och mycket använda och användbara teoribildningar kring belastningsproblematik inom arbetsliv och privatlivet behandlas. Vi kommer att se på dina personliga copingstrategier och du skall ges möjlighet att utveckla dessa.

Träningslära 90 timmar

I detta ämne går vi igenom hur träning kan läggas upp för att nå olika fysiska färdigheter som en person önskar uppnå. Ett tydligt fokus ligger på hur nybörjaren och den otränade kan utvecklas med hänsyn till den egna ambitionen, skaderisker och så vidare. Vi prövar olika motionsaktiviteter inomhus och utomhus. Vi jobbar med frågor kring hur vi lär oss/lär ut idrott, vilka värden som förmedlas inom idrotten och frågor kring hur man kan använda idrott för olika syften.

Momentet har två huvudsakliga delar – konditionsträning och styrketräning. I konditionsträningen går vi bland annat igenom hur processen ser ut för att utveckla en bra löpteknik och stavgångsteknik. I styrketräningsdelen jobbar vi med viktträning utomhus och inomhus, träning med kroppen som redskap och plyometrisk träning.

Yrkesrollen 30 timmar

Den som skall börja jobba med hälsofrågor behöver få en bild av Var och Hur detta kan göras. Därför har vi regelbundet med frågor kring var HP kan jobba, vad man kan jobba med och hur arbetssituationen ser ut. Vi anlitar tidigare elever som kommer till oss och berättar om hur de jobbar idag och hur vägen dit sett ut. Deltagarna väljer också själva vilka arbetsplatser de skulle vilja veta mer om.