Pedagogisk grundsyn

Hagaberg är en del av folkbildningen och vill betona följande i sin pedagogiska grundsyn:

 • Varje individ har kunskaper och livserfarenheter som är unika och värdefulla.
 • I äkta möten med andra kan alla växa och utveckla nya kunskaper och färdigheter.
 • Nyfikenhet och kreativitet tas tillvara.
 • Vårt lärande präglas av ett salutogent förhållningssätt.
 • Var och en kan påverka sin studiesituation.
 • Var och en har ett ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat.

Här på Hagaberg erbjuds du en ”kunskapsresa” tillsammans med andra som ger dig verktyg för fortsatta ”resor” i livet.

Ursprunget för det ovan kommer delvis av att vi är en del av folkbildningen. Delvis kommer det också ur vår huvudmans tankar om varför bildning är en viktig del av den verksamhet man önskar bedriva.

Hagabergs folkhögskola drivs av EFS, en rörelse inom Svenska kyrkan, och vill utifrån sin kristna profil betona följande:

Värdegrund

Öppenhet

 • En demokratisk grundsyn med ansvar, rättigheter och skyldigheter.

Respekt

 • Varje människa är unik.
 • Alla människor har lika värde.
 • Människans okränkbara värde.

Övertygelse

 • En kristen livsåskådning som är påtaglig men ej påträngande.
 • En tro på människans förmåga att växa.
 • En tro på framtiden.